.log(ぽちろぐ)

カナダに語学留学してるおっさんの日記

小島商店

https://lh3.googleusercontent.com/WQcgGF648hgoBXGT-fwgQ0SyqMHPI8H1OYVjPfJwaVwPbPIS1kfHUYKNttEjpEaG_HTflUO30BwCrBJfP35wvW9nbEhBP0129DNlbeyImW9NwQXF2I4eiXok2epHQWrAQd2YBl6rS4M=w2400

https://lh3.googleusercontent.com/Sv1ze4bXfwYfpVR4LMW2rqZKXPizDT_mSgihZd2lC-zAFg7lAYJbGrVz_4T1L2S_PDtUuh9Vs4hgr6stEhvgzinztFm3Keu3LE5tPetmJ3sr7V1pN5bd7zvRffG1C0B3simcuBBUe3M=w2400

https://lh3.googleusercontent.com/fe5gqb4vrIq2TsPo_uwiQuc7bJRgZS3aomM3RpCig8sK_8IhnjOlaEb2zzRZm5mWyp-VtbYEmwfjLE2Kxu53aSjuvGva7BAIu8f_P_XJEPB9ms6V7yV5Xk-yK3vV73EYIHlEJlwYVmQ=w2400